Державні облігації

Ринок РЕПО

На ринку РЕПО учасники торгів мають можливість проводити операції з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотнього викупу (продажу), тобто операція РЕПО по суті складається із двох угод купівлі-продажу (термін "репо" від англійського терміна repurchase agreement).

На сьогоднішній день, операція РЕПО є найбільш простою можливістю для кредитування коштами під заставу цінних паперів, і так само для кредитування цінними паперами під заставу коштів.

Для учасника, що надає в РЕПО грошові кошти  або цінні папери, фінансовим результатом є різниця між сумою першої частини РЕПО й сумою другої частини РЕПО, яка залежить від ставки РЕПО, вираженої у відсотках річних, а також від строку РЕПО (проміжку часу, вираженого в календарних днях, між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО).

Виконання зобов'язань по операції РЕПО відбувається на біржі з використанням технології «поставка проти платежу» з попереднім депонуванням активів (за виключенням операцій РЕПО, що укладаються в режимі «РЕПО з контролем ризиків»). Останній спосіб особливо зручний, якщо гроші або цінні папери, що залучаються, необхідні для участі в біржових торгах.

Сторона, що надає свої кошти або цінні папери, бере на себе ризик невиконання другої частини операції РЕПО іншою стороною у випадку істотної зміни ринкової ціни цінних паперів, що були надані у РЕПО або одержані у якості застави (за виключенням операцій РЕПО, що укладаються в режимі «РЕПО з контролем ризиків»). Тому цінні папери беруться  в якості застави за ціною нижче поточної ринкової ціни на день укладання операції РЕПО, а у випадку розміщення цінних паперів їх ціна в першій частині РЕПО береться  трохи вище поточної ринкової ціни. Різниця між вартістю одного цінного  паперу по першій частині РЕПО і його  поточною ринковою ціною називається дисконтом (haіrcut).

Торги на ринку РЕПО відбуваються щоденно у режимі онлайн з усіма цінними паперами Біржового Списку ПФТС (за виключенням операцій РЕПО, що укладаються в режимі «РЕПО з контролем ризиків») в режимі неанонімної торгівлі. Всім учасникам торгів надається технічна можливість виставляти й переглядати індикативні заявки РЕПО засобами торговельної системи по всіх цінних паперах. Крім того, учасники мають можливість виставляти тверді заявки РЕПО, адресовані конкретному учаснику торгів.

В рамках ринку РЕПО (за виключенням операцій РЕПО, що укладаються в режимі «РЕПО з контролем ризиків»):

 • є «стакан» індикативних безадресних заявок РЕПО;
 • учасники торгів можуть виставляти індикативні (безадресні) та тверді (адресні) заявки;
 • в залежності від потреб учасників торгів передбачено різні терміни виконання розрахунків:
  • від 0 до 2 робочих днів для виконання першої частини операції РЕПО;
  • стосовно строку РЕПО – до 180 календарних днів;
 • укладання операції РЕПО (Договору РЕПО) здійснюється шляхом акцепту отриманої твердої адресної заявки РЕПО;
 • особливість укладання договору РЕПО полягає у формуванні торговельною системою двох взаємопов'язаних біржових контрактів, які відповідають першій та другій частинам операції РЕПО;
 • розрахунки за кожною частиною РЕПО здійснюються виключно  за технологією «поставка проти платежу» за участі Розрахункового центру.

Режим «РЕПО з контролем ризиків» – режим торгів на ринку РЕПО для здійснення біржових операцій РЕПО, в яких ПАТ «Розрахунковий центр» виступає центральним контрагентом (далі – Центральний контрагент), при цьому Центральний контрагент гарантує, завдяки гарантійному забезпеченню, отриманому від своїх контрагентів, своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору РЕПО, або виплату добросовісній стороні штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

Параметри режиму «РЕПО з контролем ризиків» станом на кожний торговельний день:

 • Перелік цінних паперів, що допущені до торгів в режимі «РЕПО з контролем ризиків» (із зазначенням стосовно кожного цінного паперу вимог щодо цін в першій частині договору РЕПО та граничної дати розрахунків за другою частиною договору РЕПО):

 • Перелік учасників біржових торгів, які допущені до укладання з Центральним контрагентом договорів РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків:

В рамках режиму «РЕПО з контролем ризиків»:

 • є «стакан» індикативних безадресних заявок РЕПО;
 • учасники торгів можуть виставляти індикативні (безадресні) та тверді (адресні) заявки;
 • в залежності від потреб учасників торгів передбачено такі терміни виконання розрахунків:
 • 0 робочих днів для виконання першої частини операції РЕПО (код розрахунків W0), в т.ч. передбачена можливість миттєвих розрахунків щодо першої частини операції РЕПО під час акцепту договору РЕПО Центральним контрагентом (код розрахунків Wq0);
 • стосовно строку РЕПО – дата виконання другої частини операції РЕПО не повинна перевищувати граничну дату виконання другої частини операції РЕПО, встановленої Розрахунковим центром як центральним контрагентом;
 • укладання операцій РЕПО (Договорів РЕПО) здійснюється на підставі зустрічних адресних заявок РЕПО при співпадінні їх істотних умов, за умови їх акцепту Центральним контрагентом;
 • при укладанні договору РЕПО на умовах коду розрахунків W0 учасник торгів повинен забезпечити до моменту укладання наявність гарантійного забезпечення (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на рахунках, визначених Центральним контрагентом, в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента;
 • при укладанні договору РЕПО на умовах коду розрахунків Wq0 учасник торгів повинен забезпечити до моменту укладання наявність відповідного обсягу заблокованих активів для забезпечення виконання операцій з поставки/одержання цінних паперів та/або коштів для виконання біржових контрактів за першою частиною операції РЕПО на рахунках, визначених Центральним контрагентом, в порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента;
 • контроль наявності (в залежності від обраного коду розрахунків) гарантійного забезпечення або відповідного активу (коштів та/або цінних паперів) для виконання першої частини операції РЕПО, яка відповідає заявці РЕПО учасника торгів, здійснює Центральний контрагент під час акцепту відповідної заявки РЕПО. У випадку його недостатності Центральний контрагент відмовляє в акцепті.
 • виконання зобов'язань щодо операції РЕПО (першої та другої частин операції РЕПО) відбувається без використання програмних засобів біржі, в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

Особливості здійснення та виконання операцій РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»:

 1. Стороною кожного біржового контракту за операціями РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» є Центральний контрагент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ".
 2. Предметом операції РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» може бути обмежений перелік цінних паперів, які перебувають у біржовому списку і розрахунки за біржовими контрактами щодо яких здійснюються Центральним контрагентом в режимі «РЕПО з контролем ризиків». Центральний контрагент надає біржі інформацію про цінні папери, розрахунки за біржовими контрактами щодо яких здійснюються Центральним контрагентом в режимі «РЕПО з контролем ризиків».
 3. Допуск членів біржі до укладання операцій РЕПО з Центральним контрагентом в режимі «РЕПО з контролем ризиків» здійснюється згідно з переліком учасників клірингу, які допущені до розрахунків за договорами в режимі «РЕПО з контролем ризиків», який щоденно надається Біржі Центральним контрагентом.
 4. До здійснення операцій РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» допускаються лише операції РЕПО, що здійснюються учасниками біржових торгів від свого імені у власних інтересах або в інтересах клієнта учасника біржових торгів. Не допускаються в режимі «РЕПО з контролем ризиків» операції РЕПО, що здійснюються учасниками біржових торгів від імені своїх клієнтів (зокрема, на підставі договорів доручення).
 5. Заявки РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» повинні відповідати встановленим Центральним контрагентом вимогам щодо: максимальної та мінімальної ціни цінного папера в першій частині операції РЕПО, граничної дати розрахунків за другою частиною операції РЕПО. Центральний контрагент надає біржі інформацію про встановлені ним вимоги до заявок РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»..
 6. Учасник біржових торгів, який подає заявку РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», повинен забезпечити наявність гарантійного забезпечення (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на рахунках, визначених Центральним контрагентом, в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.
 7. Біржові контракти (договори), які укладаються за операцією РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», не є пов’язаними біржовими контрактами в розумінні правил біржі.
 8. Центральний контрагент як сторона біржового контракту за операцією РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» зобов’язаний виконати свої зобов’язання за біржовим контрактом перед добросовісною стороною відповідно до умов такого біржового контракту або сплатити добросовісній стороні штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.
 9. Біржові контракти, які укладаються за операцією РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків», містять такі умови:

     9.1

 • Зобов’язання сторін за біржовим контрактом припиняються одним з наступних шляхів:
 • відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України виконанням сторонами своїх зобов’язань за біржовим контрактом або
 • відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України стягненням Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або
 • відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту.
 • Винною стороною є сторона біржового контракту:
 • яка не виконала свої зобов’язання за біржовим контрактом або
 • яка не виконала свої зобов’язання перед Центральним контрагентом щодо внесення гарантійного забезпечення відповідно до внутрішніх документів Центрального контрагента або
 • в діяльності якої виникли обставини, що призведуть до невиконання нею зобов’язань перед Центральним контрагентом за біржовим контрактом або зобов’язань щодо внесення гарантійного забезпечення.

    Штраф (у вигляді коштів та/або цінних паперів) стягується з винної сторони та сплачується добросовісній стороні в розмірі, строки та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального контрагента.

    9.2

 • У разі припинення зобов’язань сторін за біржовим контрактом шляхом стягнення Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) з гарантійного забезпечення винної сторони біржового контракту на користь Центрального контрагента або сплатою Центральним контрагентом штрафу (у вигляді коштів та/або цінних паперів) на користь добросовісної сторони біржового контракту, сторони біржового контракту не мають права на відшкодування будь-яких збитків, завданих таким припиненням зобов’язань сторін за біржовим контрактом.

  10. Сторони біржового контракту за операцією РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків» мають право розірвати укладений, але не виконаний біржовий контракт за першою частиною РЕПО, а також за другою частиною РЕПО змінити дату виконання та суму біржового контракту.